Oppgave 5.1.4.4
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift av 3. april 2003 nr. 450 – Om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Utviklingsstrategien for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd med forarbeider og forskrifter

Folketrygdloven med forskrift om Asyl og flyktning

Lov 15. desember 1995 nr 74 om forbud mot kjønnslemlestelse

Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven

Forskrift av 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften)

Forskrift om helsehjelp til personer på midlertidig eller ulovlig opphold

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Prop. 15 S (2016-2026) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og felleskap

Meld. St. 22 (2010 – 2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, Barnas framtid – Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016

Strategi (2015-20) Barn som lever i fattigdom

Rundskriv I-1/2006 Forebygging av uønskede svangerskap og abort blant tenåringer – innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år

Retningslinjer for mat og måltider i skolen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736

Nasjonale faglige retningslinjer – Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge IS-1734

IS-1235 Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

IS-1876 Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

IS-5/2010 Rundskriv – Barn som pårørende

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Rundskriv om oppfølgingstjenesten

Rundskriv I-3/2004 Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne- Bruk av individuellplan

Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge

Rundskriv I-1/2012 (HOD) om godkjenning av barnehager og skoler etter regelverket for miljørettet helsevern

IS- Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

IS-2181 Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – Hvordan avdekke vold

IS-2057 Barselomsorgen - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Nytt liv og trygg barseltid for familien

Opptrappingsplan vold (2017-2021)

Handlingsplan Habilitering av barn og unge IS-1692

Handlingsplan: Forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015 – strategier for bedre seksuell helse, IS-1813

Strategi for seksuell helse ( 2017-2022) Snakk om det!

IS-1742 Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, IS 2072 og 2073  (Helsedirektoratet 2014)

Meld. St. 24 (2015–2016) Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter       

Helsedirektoratets nettside om helsestasjon- og skolehelsetjeneste og graviditet og svangerskap

Tidlig samtale om alkohol og levevaner – veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen 

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Regjeringens strategi for god psykisk helse Mestre hele livet (2017-2022)