Oppgave 5.1.4.5
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Informere, gi råd og veilede helse- og omsorgstjenesten i kommunene om rekrutterings- og kompetansetiltakene under Kompetanseløft 2020.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg 

Omsorg 2020

Prop. 1 S 2016 Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratets nettside om K2020