Oppgave 5.1.4.6
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Følge med på at det opprettes og godkjennes et tilstrekkelig antall LIS1- og turnusstillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter, og gjennomføre fastsatte opplærings- og veiledningstiltak.

I ny spesialistutdanning for legene har kommunene fått et utvidet ansvar for gjennomføring av den felles del 1 i kommunene (tidligere turnustjeneste) og for leger i videre spesialisering (LIS) i allmennmedisin og samfunnsmedisin (del 3).


Bakgrunnsinformasjon

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Forskrift om lisens til helsepersonell

Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor

Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut

Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten

Forskrift om veiledet tjeneste for allmennleger 

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus(akuttmedisinforskriften)

Spesialistforskriften