Oppgave 5.1.4.10
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til å gjennomføre Omsorg 2020 som en helhetlig plan, herunder bl.a. Demensplan 2020, kompetanse- og rekrutteringstiltak under Kompetanseløft 2020, innovasjonssatsing, pårørendeprogram, velferdsteknologiprogram, frivillighetsstrategi og Husbankens investeringsordning til sykehjem, og omsorgsboliger.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 91 L (2010–2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Forskrift om kvalitet i pleie- og i omsorgstjenesten

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter.

Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet - trygge tjenester 

St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening 

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen  

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Rundskriv I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud

IS-8/2015 - Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

IS-10/2015 Rundskriv - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

Kosthåndboken, veileder i ernæringsarbeid i helse og omsorgstjenesten

Nasjonalt kvalitetsindikatorprosjekt ernæring og legemiddelgjennomgang

IPLOS veileder 2015

IPLOS-registeret

Idébank for å styrke ernæringskompetansen

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Rundskriv 1-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov