Oppgave 5.1.4.12
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet


Fylkesmannen skal arbeide målrettet og bidra til styrkingen og oppfølgingen av det kommunale psykisk helse og rusarbeidet, herunder også identifisere kommuner, tjenester og områder med risiko for mangelfull måloppnåelse. Fylkesmannen skal bistå kommunene i planarbeid og understøtte lokal tjenesteutvikling.

Fylkesmannen bidrar til at alle kommuner tar i bruk BrukerPlan og/eller annet kratleggingsverktøy og at kommunene rapporterer på IS-24/8 om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Fylkesmannen understøtter at kommunene bruker data fra kartleggingene i arbeidet med å forbedre tjenestene.

Fylkesmannen skal samarbeide med de regionale kompetansesentrene om tverrsektorielle kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen rus, psykisk helse og vold, selvmordsforebyggende arbeid og oppfølging av pårørende, herunder også flerfaglige lokale og regionale fora og nettverk. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inngå i samarbeidet. 


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 15 S (2016-2026) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere

Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Meld. St 10 (2012-2013) God kvalitet- trygge tjenester

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og felleskap

Meld St. 15 (2012- 2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)

BrukerPlan Helse Stavanger

Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Et liv uten vold

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

IS-24/8 Kommunalt psykisk helse og rusarbeid 2015

IS-1022 Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere

IS-2335 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer

Årsverkrapportering. Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

IS-11/2015 Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

IS- 5/2012 Rundskriv – Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke

IS-1512 Pårørende en ressurs

IS-5/2010 Rundskriv – Barn som pårørende

IS-1898 Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

IS-1742 Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

IS-1918 Tillit tid tilgjengelighet tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

IS-1809 "Lav terskel - høy kvalitet - En profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer"

IS-1914 Kvalitet og kompetanse – om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1990 Velferdsteknologi Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 

IS-2587 Pårørendeveileder