Oppgave 5.1.4.13
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til at tjenestene tar i bruk verktøy for innhenting av brukererfaring og brukertilfredshet at brukermedvirkning ivaretas i lokal tjenesteutvikling. Verktøyet skal være tilpasset alle befolkningsgrupper, inkludert aktuelle innvandrergrupper.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste– nærhet og helhet

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne  

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

Bruker Spør Bruker

Rapport 1_2013 - Brukerkunnskap – NAPHA

Pårørendeveileder- Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Pakkeforløp psykisk helse og rus