Oppgave 5.1.4.14
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal i all sin virksomhet vurdere konsekvenser for befolkningens helse og trivsel, og fordelingen av denne, der det er relevant.


Bakgrunnsinformasjon

Folkehelseloven med forarbeider og forskrifter

Plan- og bygningsloven med forarbeider og forskrifter 

Alkoholloven med forarbeider og forskrifter 

Tobakksskadeloven med forarbeider og forskrifter 

Abortloven med forarbeider og forskrifter

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter

NCD-strategi 2013-2017

Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 2013 – 2016

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – metodologi og faglig kunnskapsgrunnlag: Kostrådsrapporten 

Anbefalinger om ernæring, kosthold og fysisk aktivitet 

Veileder i regional planstrategi

Veileder i kommunal planstrategi

Veiledning til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid (Helsedirektoratets nettsider)

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten – Kosthåndboken

Veileder for kommunale frisklivssentraler – Etablering og organisering

Folkehelsepolitisk rapport 2015.

Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge

Årlige rapporter om de langsiktige utviklingstrekkene i kostholdet, med tall og statistikk

Tall og undersøkelser om ernæring

Norske data om fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre 2014-15

Helsedirektoratets nettsider om alkohol 

Helsekonsekvensutredningen

Veiviser i lokalte folkehelsetiltak