Oppgave 5.1.5.3
FMOV FMIN FMVT FMAG FMRO FMVL KLD Miljø og klima

Vurdere behov for, gjennomføre og overvåke kalking i innsjøer skadet av menneskeskapt forsuring, samt overvåke og vurdere innsjøer hvor kalking forsøksvis er avsluttet. I samarbeid med Miljødirektoratet utrede behov og sørge for mest mulig optimal kalking i laksevassdrag. Data fra overvåking skal registreres i vannmiljøsystemet, og kalkingsdata skal registreres i kalkingsbasen.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Vassdragskalking/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/