Oppgave 5.1.5.6
Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

Bidra til å ivareta miljøverdier i kulturlandskapet, herunder administrere tilskuddsordning for verdifulle kulturlandskap.  Sørge for fortløpende oppdatering av datasettet Verdifulle kulturlandskap i Naturbase. Koordinere arbeidet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, ved å bidra til at målrettede tiltak gjennomføres, sørge for at nye områder i UKL kommer i gang og og at UKL-områdene blir brukt som grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-10-966?q=kulturlandskap 

Landbruksdirektoratets nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap