Oppgave 5.1.5.7
Alle statsforvaltere KLD LMD Miljø og klima

Rovvilt: 

  • Bidra til at skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt blir lavest mulig.
  • Sørge for god kommunikasjon og dialog med berørte aktører.
  • Sørge for en balansert forvaltning og god samordning av landbruks-, dyrevelferds- og miljøvirkemidler.
  • Være miljø- og jordbruksfaglig veileder og eventuelt sekretariat for regional rovviltnemnd.
  • Forvalte betingete fellingstillatelser på rovvilt så effektivt som mulig i forbindelse med skadesituasjoner og i henhold til gjeldende frister for saksbehandling. Før vedtak om skadefelling av ulv skal fylkesmannen gjøre en vurdering av innsats for å avdekke genetisk status så langt det er mulig.
  • Administrere kvotejakt på gaupe og lisensfelling på bjørn, ulv og jerv.
  • Uten opphold varsle SNO ved felling, eller forsøk på felling, av gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn. Gi SNO oppdatert oversikt over godkjente båser for fangst av jerv.
  • Følge opp varslingsplikt mellom fylker ved observasjon av ulv utenfor ulvesonen.
  • Behandle søknader fra kommunale fellingslag om bruk av løs, på drevet halsende hund ved skadefelling av ulv. Bruk av slik hund skal rapporteres til Miljødirektoratet, jf brev om delegering av 14.07.2017.

Rovviltarbeidet skal skje i tråd med føringer fra rovviltnemnda og den regionale forvaltningsplanen for rovvilt.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Vilt--og-rovviltforvaltning/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Regionale forvaltningsplaner for rovvilt