Oppgave 5.1.5.11
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Truete arter og naturtyper:

  • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført. . Handlingsplaner og faggrunnlag skal legges til grunn for de artene og naturtypene der det er tilgjengelig.
  • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide beslutningsgrunnlag og faggrunnlag.
  • Informere og veilede kommuner og grunneiere

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Truede-arter-og-naturtyper/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/