Oppgave 5.1.5.45
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Grunnforurensning- og sedimentområdet:

  • Følge opp grunnforurensningslokaliteter innenfor eget myndighetsområdet hvor det er behov for miljøtekniske undersøkelser og tiltak. 
  • Følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft. Dette inkluderer oppfølging av overvåking i etterkant av gjennomført tiltak.
  • Ivareta oppgaver knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for forurensede sedimenter og grunn og løpende oppdatere relevante fagdatabaser.   
  • Ha dialog med og informere Miljødirektoratet i saker om spredning av miljøgifter eller helsefare, spesielt om disse er av prinsipiell karakter og hvor det kan forventes å bli kontroversielt.
  • Veilede kommunen om forurenset grunn.
    Vedlikeholde egne lokaliteter i databasen Grunnforurensning

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Forurensning/Grunnforurensning/

https://www.fm-nett.no/Miljodi...

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/