Oppgave 5.1.5.47
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Delegerte virksomheter (herunder forskriftsregulerte industribransjer, avløps-, avfallsbehandlings- og gjenvinningsanlegg):

  • Behandle søknader  om ny eller endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.
  • På eget initiativ ta opp tillatelser til ny vurdering, jf. forurensningsforskriften § 36-19, herunder følge opp BAT( Best Available Techniques) konklusjoner som vedtas.
  • Vedlikeholde og løpende oppdatere Forurensning.
  • Gå gjennom og kvalitetssikre egenkontrollrapporter.

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Forurensning/Industri/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/