Oppgave 5.1.6.3
FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

Bruke den regionale og lokale kunnskapen til å forberede søknader til Reindriftsstyret, og være vedtaksmyndighet etter reindriftslovens bestemmelser, herunder;

  • Forberede søknader om distriktsgrenser
  • Forberede søknader om øvre reintall
  • Forberede søknader om gjeterhytter, gjerder og anlegg
  • I dialog med reindriftsstyrene reagere ved brudd på bruksreglene ihht. reindriftslovens bestemmelser. 
  • Iverksette tiltak ved ulovlig oppførte gjerder, anlegg og gjeterhytter
  • Iverksette sanksjoner og tvangstiltak etter reindriftslovens kap. 11 i tett dialog med Landbruksdirektoratet

Bakgrunnsinformasjon

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-93-l-20152016/id2481741/