Oppgave 5.1.6.7
FMTF LMD Landbruk og mat

Utarbeide en plan og risikovurdering for gjennomføring av reinpramming etter mal fra Landbruksdirektoratet. Frist 1.4 og 1.9.


Bakgrunnsinformasjon

  • Kan lenke til malen legges som bakgrunnsinformasjon?
  • Reindriftsavtalen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-77-s-20152016/id2480104/