Oppgave 5.1.6.8
FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

Bidra til bevisstgjøring omkring det ansvar offentlige myndigheter har når det gjelder Grunnloven § 108 og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, samt følge opp internasjonale konvensjoner og lover knyttet til den grenseoverskridende reindriften.


Bakgrunnsinformasjon

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-03-11-8?q=reingjerde