Oppgave 5.1.6.23
Alle statsforvaltere LMD ASD HOD JD KMD KD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Landbruk og mat Helsedirektoratet

Synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids-, og sosialområdet.


Bakgrunnsinformasjon

Meld.St. 31 (2014-2015):  

Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs – marknaden som mål

Omsorgsplan 2015 Meld. St 29 (2012-2013): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/

Demensplan2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/

Meld.St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv- en
effektiv integreringspolitikk: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20152016/id2499847/

Folkehelsemeldingen- mestring og muligheter Meld.St 19
(2014-2015): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folkehelsemeldingen-mestring-og-muligheter/id2403920/

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)-
Mestre hele livet: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

Nasjonal veileder Inn på tunet- gården som læringsarena for
barn og unge                https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-veileder/id2460019/

Nasjonal håndbok for dagaktiviteter for personer med demens: https://helsedirektoratet.no/demens/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens

Veileder for Grønt arbeid:                             http://arbeidoginkludering.no/gr%C3%B8nt-arbeid