Oppgave 5.1.6.14
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Tilfredsstillende oppfølging av hovedplan for skogbruksplanlegging. Sikre planmessig oppfølging av skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i dialog med kommunene. 


Bakgrunnsinformasjon

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-07-593

  • Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/regelverk/_attachment/4000?_ts=12829cedf18