Oppgave 5.1.6.27
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Behandle klager etter konsesjonsloven, jordloven, skogloven og odelsloven. Gi faglig støtte og opplæring av kommunene i regelverket etter eiendomslovgivningen, slik at nasjonal politikk blir ivaretatt.


Bakgrunnsinformasjon

Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

Prop. 92 L (2016-2017) Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20162017/id2549406/  

Prop. 128 L (2012-2013) Endringar i odelslova: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-128-l-20122013/id724254/?ch=1&q 

Prop. 127 L (2012-2013) Endringar i jordlova: http://www.regjeringen.no/nn/dep/lmd/dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2012-2013/prop-127-l-20122013.html?id=724403  

Ot.prp. nr. 44 (2008-2009) Om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. og lov om jord m.v.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-44-2008-2009-.html?id=551219 

Ot.prp. nr. 75 (2005-2006) Om lov om endringar i jordlova mv.: http://www.regjeringen.no/nn/dep/lmd/dokument/proposisjonar-og-meldingar/Odelstingsproposisjonar/20052006/ot-prp-nr-75_2005-2006.html?id=188896 

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-28-2004-2005-/id394700/

Ot.prp. nr. 79 (2002-2003) Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/20022003/Otprp-nr-79-2002-2003-.html?id=174861 

Ot.prp. nr. 72 (1993-94) Om lov om jord (jordlova) m.m.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/1993-1994/otprp-nr-72-1993-1994-.html?id=629274 

Lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/otprp/1993-1994/otprp-nr-72-1993-1994-.html?id=629274 

Lov om skogbruk: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31 

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v.: http://www.lovdata.no/all/hl-20031128-098.html 

Lov om jord: http://www.lovdata.no/all/hl-19950512-023.html 

Lov om odelsretten og åsetesretten: http://www.lovdata.no/all/hl-19740628-058.html 

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker: http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20111214-1336.html 

Forskrift 8. desember 2006 nr. 1480 om saksbehandling i kommunene mv. i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-08-1480?q

Forskrift 8. desember 2003 nr. 1434 om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-08-1434?q

Rundskriv M-2/2017 -  Driveplikten etter jordloven https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-22017---driveplikten-etter-jordloven/id2568998/?q=M-2/2017

Rundskriv M-3/2017 - Konsesjon, priskontroll og boplikt https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-32017---konsesjon-priskontroll-og-boplikt/id2569002/?q=M-2/2017

Rundskriv M-1/2013 – Omdisponering og deling – Lov om jord (Jordlova) 12. mai 1995 nr 23 §§ 9 og 12: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-12013---omdisponering-og-deling--lov-om-jord-jordlova-122.-mai-1995-nr-23--9-og-12/id2521661/?q=M-1/2013 

Rundskriv M-3/2002 – Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/rundskriv/2002/m-32002-priser-pa-landbrukseiendommer-ve.html?id=109014 

Brev 29. juni 2017 Orientering til kommuner, fylkesmenn, Landbruksdirektoratet mv  https://www.regjeringen.no/contentassets/7efc0f506ef249358367fa11a49fb650/endr-i-kons-jord-odelslov-orientering-til-kommuner-fylkesmenn-landbruksdirekto-290617.pdf

Brev 1. september 2017 - Nytt rundskriv M-3 om konsesjon, priskontroll og boplikt, nytt rundskriv M-2/2017 om driveplikt etter jordloven og forskrift om beløpsgrense ved gjennomføring av priskontroll https://www.regjeringen.no/contentassets/9f8bcd450cb440238bf29c75fb63dd9b/nytt-rundskriv-m-3-om-konsesjon-priskontroll-og-boplikt.pdf