Oppgave 5.1.6.34
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat


Forvalte regelverket for regulering av svine- og fjørfeproduksjonen, samt kontrollere at produsentene overholder konsesjonsgrensene og reglene for driftsfellesskap. Kopi av brev der fylkesmannen fatter vedtak om driftsfellesskap eller når konsesjoner faller bort skal sendes Landbruksdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om regulering av svine og fjørfeproduksjon: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-01-16-5

Forskrift om regulering av svine og fjørfeproduksjon: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-04-01-611

Kommentarer til lov av 16.1.2004 nr. 5, og forskrift 1.april 2004 nr. 611 om regulering av svine og fjørfeproduksjonen (husdyrkonsesjonsregelverket): http://www.fm-nett.no/PageFiles/4228/dokumenter/Kommentarer%20%20og%20veiledning%20til%20bestemmelsene%20i%20husdyrkonsesjonsregelverket.pdf

Oppdateringer om rundskriv/veiledninger:  http://www.fm-nett.no/landbruk-og-mat/Venstremeny/Husdyrkonsesjon/

 

For mer informasjon se Landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/kjott-og-egg/husdyrkonsesjon