Oppgave 5.1.6.29
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap. Fylkesmannen skal påse at jordvernet blir ivaretatt i kommunale og regionale planer, i tråd med regjeringens jordvernstrategi.  


Bakgrunnsinformasjon

Brev fra Statsråden til Fylkesmennene;

https://www.regjeringen.no/no/...

Lov om jord: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/landbruk-pbl/id671207/ 

Innst. 56 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om nasjonal jordvernstrategi: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-056.pdf