Oppgave 5.1.7.1
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Økonomiforvaltning

Fylkesmannen skal:

  • Veilede/informere kommuner om økonomibestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.
  • Informere kommuner om veiledere på økonomiområdet og tilby kommunene veiledning/opplæring.
  • Veilede/informere kommuner om KOSTRA, kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, inntektssystemet, nye/oppdaterte lov- og forskriftsendringer og annen relevant styringsinformasjon.
  • Melde kommuner inn eller ut av ROBEK.
  • Fordele skjønnsmidler etter retningslinjene for skjønnstildelingen. Skjønnsmidler skal fordeles etter en helhetlig vurdering av behovet i hver enkelt kommune.
  • Ved behov foreta saksbehandling som gjelder naturskade/uforutsette hendelser.

 


Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven kapittel 8 og 9:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107                         

Ny kommunelov

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven

Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/

Rundskriv til kommuneproposisjonen 2019 og revidert nasjonalbudsjett 2018 Rundskriv H-2/18:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2019-og-revidert-nasjonalbudsjett-2018/id2605752/

Statsbudsjettet 2019:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613128/

Siste grønt hefte:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/gront-hefte/id547024/

Frie inntekter på nett:
https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2019/ 

Retningslinjer for skjønnstildelingen:

https://www.regjeringen.no/contentassets/893e7a447a4d45178108c3beef62de0c/retningslinjer_for_skjonnstildelingen_2019.pdf

KOSTRA:
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/

Veileder i KOSTRA 2019:
https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder_2019_endelig_til_publisering.pdf

Rundskriv om kommunelova og lov om interkommunale selskap. Brev frå departementet i tida etter 1. juli 2006.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-kommunelova-og-lov-om-inter/id542924/ 

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-09-635 

Veileder om budsjettering av investeringer.:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder---budsjettering-av-investeringe/id661592/ 

Veileder økonomiplanlegging:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/KOMM/Okonomiplanveileder_KRD_nett.pdf 

Retningslinjer selvkost:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/KOMM/Retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf