Oppgave 5.1.7.2
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Kontroll og godkjenning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven, herunder:

  • Låneopptak og budsjettvedtak for ROBEK-kommuner.
  • Kommunale vedtak om garantier over 500 000 kroner.
  • Låneopptak for interkommunale selskaper hvor minst en av deltakerkommunene er oppført i ROBEK.

Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven kapittel 8 og 9:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-02-02-144                  

Lov om interkommunale selskaper:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6?q=lov