Oppgave 5.1.7.3
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Modernisering i kommunene

Stimulere til lokal omstilling og modernisering i kommunesektoren ved å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene, slik at de kan prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Det skal ikke gis prosjektskjønnsmidler til ordinær drift.

Prosjekter som mottar skjønnsmidler, skal evalueres og formidles.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/


Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/forholdet-kommune-stat/bilaterale-samarbeidsavtaler-mellom-stat/id544798/


Retningslinjene for skjønnstildeling:
https://www.regjeringen.no/contentassets/893e7a447a4d45178108c3beef62de0c/retningslinjer_for_skjonnstildelingen_2019.pdf