Oppgave 5.1.7.4
Alle statsforvaltere KMD Kommunal styring

Kommuneinndeling

 • Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte
  kommunene, synliggjøre konsekvenser av status quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
 • Sørge for god og oppdatert kompetanse om inndelingsloven.
 • Veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål etter inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse, og tolke loven i aktuelle saker.
 • Bistå kommuner som har vedtatt å slå seg sammen, blant annet ved veiledning om kommuneloven og annet relevant regelverk.
 • Forberede og, der fylkesmannen har myndighet, avgjøre saker om endring og/eller fastsettelse av kommune- eller fylkesgrenser i tråd med inndelingsloven og rundskriv H-10/15.
 • Melde kommuner inn i ROBEK, jf. inndelingsloven § 16 a.
 • Motta uttalelser fra fellesnemnda om årsbudsjetter og økonomiplaner for kommunene, jf. inndelingsloven § 26, tredje ledd. 
 • Lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang, jf. inndelingsloven § 28.
 • Ved behov bistå kommuner med hjelp til å forhandle fram en avtale om det økonomiske oppgjøret ved grensejustering eller deling, jf. inndelingsloven § 18.

Bakgrunnsinformasjon

Inndelingslova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70

Rundskriv H-10/15 til lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova):

https://www.regjeringen.no/no/...

Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova):

https://www.regjeringen.no/no/...

Prop. 109 L (2012-2013) Endringar i inndelingslova:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-109-l-20122013/id722003/  

Prop. 76 L (2015–2016) Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-76-l-20152016/id2480122/

Delegering av mynde til fylkesmennene etter inndelingslova:
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2017-03-10-313