Oppgave 5.1.8.1
Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal legge regjeringens føringer til grunn i sitt arbeid. Det vises særskilt til hensyn som fremgår av Plan- og bygningslovens formål i §§1-1 og 3-1, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og alle statlige planretningslinjer og bestemmelser. Videre skal føringer gitt i meldinger til Stortinget følges opp.

Fylkesmannen skal formidle nasjonal politikk og prioriteringer tidlig i den regionale og kommunale planleggingen, veilede om riktig forståelse og praktisering av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og samarbeide med fylkeskommunen om dette.


Bakgrunnsinformasjon

Plan-og bygningsloven:

Forskrift om konsekvensutredninger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift om konsekvensutredninger

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): http://www.lovdata.no/cgi-wift...

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/...)

Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer: https://www.regjeringen.no/no/...

Rundskriv H-2/14, retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven: https://www.regjeringen.no/no/... (https://www.regjeringen.no/no/...)

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, kapittel 8: https://www.regjeringen.no/no/...

Regjeringen.no; formidling og veiledning (systemveiledere, temaveiledere, lovtolkninger, spørsmål og svar) i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Systematisk folkehelsearbeid - Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planlegging - Kommunetorget

Veivisere i lokale folkehelsetiltak - Helsedirektoratet

Helsekonsekvensutredning - Helsedirektoratet

Meld. St. 34 (2012–2013). Folkehelsemeldingen— God helse – felles ansvar

Hofstad, Hege og Bergsli, Heidi (2017). Folkehelse og sosial bærekraft. En sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og praktiske tilnærminger. NIBR-rapport 2017:15       

Universell utforming:

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=tilgjengelighets 

Rundskriv: Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Universellutforming/RundskrivDiskriminering.pdf

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1540-universell-utforming/id745859/

Rundskriv Q-21/2012: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/frl/q21_2012_rundskriv_a4_web.pdf

Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret).:

http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/

Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet:

https://www.bufdir.no/uu/