Oppgave 5.1.8.2
Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal følge opp arbeidet med konsekvensutredninger for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder at samfunnssikkerhet og klimatilpasning ivaretas der det er behov for dette, og bidra til beslutningsrelevante plan- og utredningsprogram.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om konsekvensutredninger: https://lovdata.no/dokument/SF...

Om konsekvensutredninger, forskrift og veiledning: 
https://www.regjeringen.no/no/...

https://www.regjeringen.no/no/...

Plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Forskrift om kart, stedfestet informasjon,
arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF...

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/...)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)