Oppgave 5.1.8.3
Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om bruk av innsigelser. Rundskriv og retningslinjer om nasjonale interesser og innsigelser fra departementene og statsetatene, skal legges til grunn for arbeidet.
Bakgrunnsinformasjon

Rundskriv H-2/14, retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven: https://www.regjeringen.no/no/... (https://www.regjeringen.no/no/...)

Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet -
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis som er vårt rundskriv. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/

Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen: Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser | Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap


Regjeringen.no; formidling og veiledning (systemveiledere, temaveiledere, lovtolkninger, spørsmål og svar) i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Plan-og
bygningsloven:

  • Lovendringer basert på lovforslag som
    regjeringen har fremmet for Stortinget i Prop. 149 L (2015-2016) og Prop. 110 L (2016-2017): https://www.regjeringen.no/con...

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/...)


Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer: https://www.regjeringen.no/no/...


Forskrift om konsekvensutredninger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift om konsekvensutredninger

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): http://www.lovdata.no/cgi-wift...

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) (oppdatert januar 2017)

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

Veileder til T-1520: Luftkvalitet i arealplanlegging

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Meld. St. 19 (2014-2015). Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter

Meld. St. 34 (2012–2013). Folkehelsemeldingen— God helse – felles ansvar

Systematisk folkehelsearbeid - Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planlegging - Kommunetorget

Veivisere i lokale folkehelsetiltak - Helsedirektoratet

Helsekonsekvensutredning - Helsedirektoratet

Hofstad, Hege og Bergsli, Heidi (2017). Folkehelse og sosial bærekraft. En sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og praktiske tilnærminger. NIBR-rapport 2017:15

Meld. St. 18 (2016-2017)
Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal
transportplan 2018-2029, kapittel 8: https://www.regjeringen.no/no/...

Universell utforming:             

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=tilgjengelighets 

Rundskriv: Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Universellutforming/RundskrivDiskriminering.pdf

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1540-universell-utforming/id745859/

Rundskriv Q-21/2012: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/frl/q21_2012_rundskriv_a4_web.pdf

Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret).:

http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/

Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet:

https://www.bufdir.no/uu/