Oppgave 5.1.8.4
Alle statsforvaltere KMD KLD Miljø og klima Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal medvirke til at regionale og kommunale kystsoneplaner legger til rette for en balansert bruk og vern av kystsonen, samt at arealbruken på sjø og land sees i sammenheng.


Bakgrunnsinformasjon

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/...)

Regjeringen.no; formidling og veiledning i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen https://www.regjeringen.no/no/...

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...