Oppgave 5.1.8.5
Alle statsforvaltere KMD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal  bidra til at regionale og kommunale planer i fjell og utmark avklarer langsiktige utbyggingsgrenser og sikrer balanse mellom utbygging og vern. 


Bakgrunnsinformasjon


Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/...)

Regjeringen.no; formidling og veiledning i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no


http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Planlegging av fritidsbebyggelse T-1450: https://www.regjeringen.no/no/... (https://www.regjeringen.no/no/...)

Innst. 56 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om nasjonal jordvernstrategi: https://www.stortinget.no/glob... (https://www.stortinget.no/glob...)

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...