Oppgave 5.1.9.4
Alle statsforvaltere HOD ASD JD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsetilsynet

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten basert på egne risikovurderinger. Når disse tilsynene skal gjennomføres, skal det være som felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt.


Bakgrunnsinformasjon

Lov 23. juni 2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 10 https://lovdata.no/forskrift/2001-07-23-881/§10