Oppgave 5.1.10.3
FMTF HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

Forvalte midler til veiledningsgrupper i allmennmedisin og samfunnsmedisin for leger i Nord-Norge.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2017-2018) Helse- og omsorgsdepartementet