Oppgave 5.1.10.5
Alle statsforvaltere ASD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalte Tilskudd  til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret og Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2017-2018)
Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Lov av 18.
desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html[SGT1]

Rundskriv av
22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Veileder om
hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter
§ 17 i loven:

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje-
bu –leve:

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/ryddemappe-plan-bygg-eiendom/bakgrunn-og-malsettinger-for-bolig--og-b/meld-st-17-2012-2013-byggje---bu---leve/id742572/

Nasjonal
strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020) «Bolig for velferd»:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Digital
verktøykasse der alt er samlet på et sted om boligsosialt arbeid:

https://www.veiviseren.no

Betingelse for
sosialt arbeid, AFI rapport:

http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i
videregående skole:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veileder-i-videreg%C3%A5ende-skole-en-underveisevaluering

Utsatt ungdom:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom

Tilskudd til kommuner/NAV-kontor:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor