Oppgave 5.1.10.8
Alle statsforvaltere KLD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Fylkesmannen skal behandle søknader om tilskudd til:

  • Vannmiljøtiltak, kalking (kap. 1420 post 70.1)
  • Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt (kap. 1420 post 72)
  • Rovvilttiltak (kap. 1420 post 73)
  • Friluftsformål, ordningen Skjærgårdstjenesten (kap. 1420 post 78)
  • Verdiskaping basert på naturarven (kap. 1420 post 81)
  • Truede arter og naturtyper (kap. 1420 post 82)
  • Fisketiltak (kap. 1425 post 70)
  • Vilttiltak (kap. 1140 post 71)
  • Tilskot til tiltak i prioriterte kulturlandskapsområde (kap. 1420 post 81)
  • Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt (kap. 1420 post 81)

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/