Oppgave 5.1.10.9
Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av økonomiske virkemidler og regelverk knyttet til foretakets inntekter og velferd, og påse at forvaltningen skjer i samsvar med overordnede nasjonale føringer. Kopi av rundskriv/brev vedr. produksjonstilskudd som utarbeides av embetet og kopi av dispensasjonsvedtak knyttet til avløsning ved sykdom og fødsel skal sendes Landbruksdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817?q=produksjons

Forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk: https://lovdata.no/dokument/SF... reiser

http://www.fm-nett.no/Documents/Landbruk%20og%20mat/Dokument/Kontroll/Veileder%20ved%20oversendelse%20i%20klagesak%20med%20vedlegg.pdf

Tilskudd til veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk: http://fm-nett.fylkesmannen.no/landbruk-og-mat/Venstremeny/Veterinartjenester/Veterinare-reiser/

Informasjon om tilskudd til veterinære tjenester se Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/andre/veterinartjenester

Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-10-22-1167?q=landbruksvikar

Forskrift om tidlig pensjon til jordbrukere:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-02-03-190

Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1821?q=forskrift%20sjukdom

Om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet på Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/landbruksvikar

Tidligpensjonsordningen for jordbrukere: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/tidligpensjon

Veileder og mal for oversendelse av klagesaker til Landbruksdirektoratet: http://www.fm-nett.no/Documents/Landbruk%20og%20mat/Dokument/Kontroll/Veileder%20ved%20oversendelse%20i%20klagesak%20med%20vedlegg.pdf

Informasjon om tilskuddsordningene som inngår i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/tilskuddsbase/undersider/mer-om-de-enkelte-tilskuddsordningene--51298#husdyr

Informasjon om produksjonstilskudd på FM-nett: http://www.fm-nett.no/landbruk-og-mat/Venstremeny/Produksjonstilskudd/