Oppgave 5.1.10.12
Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Fylkesmannen skal ha årlig dialog med Mattilsynet, der oppfølging av avkortning i dyrevelferdssaker og samarbeidet regionalt og lokalt er tema.  


Bakgrunnsinformasjon

·Lov om dyrevelferd: http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-097.html  

·Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ld/ld-20030704-0951.html&emne=gj%d8dselvarer*&&  

· Forskrift om soneinndeling i forbindelse med nedforing pga. radioaktivitet: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ld/ld-20050625-0693.html&emne=nedf%C3%B4ring*&&  

·Forskrift om settepoteter: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ld/ld-19960702-1447.html&emne=settepotet*&&  

·Forskrift om floghavre: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752

· Forskrift om plantevernmidler: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455

Instruks til kommune og fylkesmann om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-05-28-556   

· Brev til landets kommuner fra Landbruks- og matdepartementet og KS av 16.10.2007 om overføring av ansvar for tilgang på veterinærtjenester fra 1.1.2008: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2007/Okt-07/Dyr-Brev-til-kommunene-om-veterinardekni.html?id=486498  

Brev fra Landbruksdirektoratet (SLF) av 16.05.2014 til alle Fylkesmenn om ”Rutiner for informasjonsutveksling - Mattilsynet og landbruksforvaltningenhttp://217.168.95.230/eInnsyn-...

· Rundskriv 2014 – 27 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2015: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/andre/veterinartjenester/regelverk/_attachment/44003?_ts=14a711d95e0&download=true