Oppgave 5.2.1.1
Alle statsforvaltere ASD Folk og samfunn

Fylkesmannen skal følge opp og veilede kommuner som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2017-2018) Arbeids-og sosialdepartementet med vedlegg. Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Veileder om hvordan det skal fattes vedtak på
tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i loven.

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Meld. St. 17
(2012-2013) Byggje- bu –leve

 https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/ryddemappe-plan-bygg-eiendom/bakgrunn-og-malsettinger-for-bolig--og-b/meld-st-17-2012-2013-byggje---bu---leve/id742572/

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 –
2020) «Bolig for velferd»

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Prop.
1 S (2017-2018) Arbeids- og sosialdepartementet med vedlegg:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-asd-20172018/id2574701/

Digital verktøykasse der alt er samlet på et sted om
boligsosialt arbeid.

https://www.veiviseren.no

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport

http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i videregående skole

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veileder-i-videreg%C3%A5ende-skole-en-underveisevaluering

Utsatt ungdom

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom

Tilskudd til kommuner/NAV-kontor:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor