Oppgave 5.2.1.2
Alle statsforvaltere KMD ASD BFD HOD JD KD Folk og samfunn Familier, barn og unge Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–2020) angir retningen for arbeidet med boliger og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet ut 2020.

Strategien skal bidra til at kommunene møter en samordnet stat og får bedre rammebetingelser i arbeidet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i Bolig for velferd. I den resterende strategiperioden er to tiltak prioritert. Det er å tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig, og å etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å miste boligen sin.

Fylkesmannen skal:

Koordinere sektorovergripende oppgaver og virkemidler og bidra til at ulike statlige satsinger ses i sammenheng med Bolig for velferd, f.eks. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021), regjeringens arbeid mot barnefattigdom jf. Prop. 1 S (2018-2019) for Barne- og familiedepartementet, Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff, Regjeringens strategi for psykisk helse "Mestre hele livet" og 0-24-samarbeidet.

Koordinere regionale fora for boligsosiale problemstillinger. Foraene skal bidra til å samordne regionale aktørers tiltak og virkemidler for kommunenes arbeid med framskaffelse av boliger og tjenester til vanskeligstilte. Fylkesmannen skal i samarbeid med Husbanken ta initiativ til å opprette slike fora der dette ikke allerede er etablert.

Bidra til at kommunene framskaffer egnede boliger til vanskeligstilte personer gjennom tilstrekkelig og variert boligbygging.

Legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging. Fylkesmannen skal i dialog med kommunene om planarbeid formidle hensyn til integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og boligsosiale forhold.

Medvirke til at muligheter i veiviseren.no, veileder for boligsosialt arbeid på nett, blir kjent i kommunene.

Opprette en kontaktperson for Husbanken og kommunene i boligsosiale spørsmål


Bakgrunnsinformasjon

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 –

2020) «Bolig for velferd»

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/BOBY/Nasjonal_Strategi_Boligsosialt_Arbeid.pdf

Digital verktøykasse for kommunene og andre innenfor bolig- og tjenesteområdet

https://www.veiviseren.no

Prop. 1 S (2018-2019) Arbeids- og sosialdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613294/

Prop 1 S (2018-2019) Barne- og familiedepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613270/

www.barnefattigdom.no

Prop. 1 S (2018-2019) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613128/

Prop. 15 S (2015-2015) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/sec1?q=Opptrappingsplanen%20for%20rusfeltet%20-%20match_0

Prop. 12 S (2016–2017), Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

https://www.regjeringen.no/no/...

Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/sec1

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-overgang-fra-fengsel-til-samfunn/id2557092/

0-24 samarbeidet

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/0-24-samarbeidet/id2511690/

Lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan-og bygningsloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: https://lovdata.no/dokument/IN...

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: https://lovdata.no/dokument/SF...

Veileder om barn og unge i planleggingen: https://www.regjeringen.no/no/...

Forskrift om konsekvensutredninger: https://lovdata.no/dokument/SF...

Digital verktøykasse der alt er samlet på et sted om boligsosialt arbeid: https://www.veiviseren.no

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/redusert-tilbakefall-til-ny-kriminalitet/id2556905/

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor/kunngj%C3%B8ring-2018tilskudd-til-utvikling-av-sosiale-tjenester-i-nav-kontoret

Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og

velferdsforvaltningen

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Nyttig+a+vite/lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Rundskriv av 22. juni 2012 til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav

Veileder om hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning etter § 17 i loven.

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/_attachment/374607?_download=true&_ts=144cf1fed60

Betingelse for sosialt arbeid, AFI rapport

http://www.hioa.no/content/download/122848/3116076/file/r2016-02_BetingelserForSosialtArbeid.pdf

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier

NAV-veileder i videregående skole

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/fors%C3%B8k-med-nav-veileder-i-videreg%C3%A5ende-skole-en-underveisevaluering

Utsatt ungdom

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjon/innsats-overfor-utsatt-ungdom