Oppgave 5.2.2.2
Alle statsforvaltere HOD Familier, barn og unge Helsedirektoratet

Veilede kommunene om miljørettet helsevern som integrert del av det lokale folkehelsearbeidet og være pådriver overfor kommuner med skoler og barnehager som mangler godkjenning etter helselovgivningen.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Rundskriv I-1/2012 om godkjenning av barnehager og skoler etter regelverket om miljørettet helsevern

Meld. St. 19 (2014 - 2015) Folkehelsemeldingen s. 119 – 121