Oppgave 5.2.3.1
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

I dialog med primær- og spesialisthelsetjenesten fremme god samhandling, bidra til rolleavklaring mellom tjenester og nivåer, samt understøtte sammenhengende tjenesteforløp for den enkelte på tvers av fag, tjenester og sektorer. 


Bakgrunnsinformasjon

FOR av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

St.meld. nr. 47 Samhandlingsreformen

Samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetak

Helsedirektoratet nettsider om individuell plan, rehabilitering og habilitering  

IS-2076 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne