Oppgave 5.2.3.2
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjennom å:

  • bruke Iplos-data til planlegging og styring, og samarbeide med Helsedirektoratet om å arrangere IPLOS-temadager for kommunene annet hvert år.
  • ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye faglige metoder, herunder blant annet velferdsteknologi.
  • inngå et formalisert samarbeid med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet.

Bakgrunnsinformasjon

Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk – IPLOS-forskriften

Meld. St.10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 

Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014-2016

IS-1990 Velferdsteknologi Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

Lov om pasientrettigheter kapittel 4A – Rundskriv IS-10/2008

IS– 10/2015 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial og helsetjenesten – veileder IS 1502 

IS-1436 ”Legetjenester i sykehjem”, en veileder for kommunene 

Veileder IS-1040 – I saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten 

Kosthåndboken- veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS 1972 

Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Helsebiblioteket.no

Avtaler om samhandling og kvalitet mellom regjeringen og KS

Helsetilsynets tilsynsrapporter på områdene bruk av tvang, saksbehandling, internkontroll og tjenesteyting 

IPLOS hjemmeside

IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester

Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten