Oppgave 5.2.4.1
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Gjennom tidlig involvering, høringsuttalelser m.m. bidra til at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt i utredninger og planprosesser og konseptvalgutredninger, bypakker/bymiljø/byvekstavtaler, Nasjonal Transportplan, interkommunalt plansamarbeid, regionale planer og annen overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. 


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/                                                                      

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

Veileder til T-1520: Luftkvalitet i arealplanlegging                    

Forskrift om konsekvensutredninger https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift om konsekvensutredninger

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) (20. desember 2016)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) (oppdatert januar 2017)