Oppgave 5.2.5.2
Alle statsforvaltere KMD Tilsyn

Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren:

  • Fylkesmannen skal arbeide for at det i statlige tilsyn tas hensyn til egenkontrollen i kommunene, og at tilsyn med den enkelte kommune er hensiktsmessig.
  • Fylkesmannen skal samordne det statlige tilsynet med kommunene i tråd med gjeldende kommunelov § 60 e og ny kommunelov §§ 30-6 og 30-7 når denne trer ikraft. Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart.
  • Fylkesmannen skal arbeide for at det statlige tilsynet med kommunene bidrar til læring og forbedring i kommunene.Bakgrunnsinformasjon
H-03/07 Rundskriv om kommuneloven kapittel 10 A - statlig tilsyn med kommunesektoren: https://www.regjeringen.no/no/...


Kommuneloven av 2018

Kommuneloven av 1992