Oppgave 5.2.6.1
Alle statsforvaltere KMD BFD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal samordne statlige interesser og bidra til at fylkeskommunen og kommunene får et mest mulig helhetlig bilde av statens forventninger og krav i planleggingen.


Bakgrunnsinformasjon

Plan- og bygningsloven:

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift om konsekvensutredninger

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): http://www.lovdata.no/cgi-wift...

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/...)

Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer: https://www.regjeringen.no/no/...

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, kapittel 8: https://www.regjeringen.no/no/...

Regjeringen.no; formidling og veiledning (systemveiledere, temaveiledere, lovtolkninger, spørsmål og svar) i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

Instruks 19. juni 2015 for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering (Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks): https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-samfunnssikkerhet

Klimahjelperen: Klimahjelperen | Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging: Temaveileder: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging | Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen: Veileder til helhetlig ROS i kommunen | Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Rundskriv H-2/14, retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven: https://www.regjeringen.no/no/... (https://www.regjeringen.no/no/...)

Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen: Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser | Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Folkehelse og kommunal planlegging-kommunetorget.no: http://www.kommunetorget.no/Te...

Folkehelse og kommunal planlegging- moment- og tipsliste fra Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/p... (https://helsedirektoratet.no/p...)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Meld. St. 19 (2014-2015). Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter

Meld. St. 34 (2012–2013). Folkehelsemeldingen— God helse – felles ansvar

Systematisk folkehelsearbeid - Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planlegging - Kommunetorget

Veivisere i lokale folkehelsetiltak - Helsedirektoratet

Helsekonsekvensutredning - Helsedirektoratet

Hofstad, Hege og Bergsli, Heidi (2017). Folkehelse og sosial bærekraft. En sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og praktiske tilnærminger. NIBR-rapport 2017:15

Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet -klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis som er vårt rundskriv. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/

Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen: Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser | Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

Veileder til T-1520: Luftkvalitet i arealplanlegging

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) (20. desember 2016)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) (oppdatert januar 2017)

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging - Grunnlag for innsigelse http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf

Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven (veileder)http://www.banenor.no/contentassets/ba709247471e4626a347c5287e0adce2/veileder-nasjonale-jernbaneinteresser-i-arealplanlegging-etter-pbl-2.pdf

Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging (veileder) Versjon 1.0 pr. 01.02.2017 https://www.forsvarsbygg.no/globalassets/02-dokumenter/arealplanveileder.pdf      

Universell utforming: 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=tilgjengelighets 

Rundskriv: Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Universellutforming/RundskrivDiskriminering.pdf

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1540-universell-utforming/id745859/

Rundskriv Q-21/2012: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/frl/q21_2012_rundskriv_a4_web.pdf

Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret).:

http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/

Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet:

https://www.bufdir.no/uu/