Oppgave 5.2.6.2
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

Det vises til eget brev fra KMD av 22.12.2017, ref. 14/2150-149, for en nærmere beskrivelse av oppgaven.


Bakgrunnsinformasjon

Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt: https://www.regjeringen.no/no/...