Oppgave 5.2.6.7
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal i samarbeid med regionale sektormyndigheter være en pådriver for økt bruk av kart og GIS i fylket.

Fylkesmannen skal veilede og støtte kommunene og i geodataspørsmål og bidra til at disse har kunnskap om tilgjengelig geografisk informasjon.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven): https://lovdata.no/dokument/NL...

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF..

Digitaliseringsrundskrivet: https://www.regjeringen.no/no/...

Det offentlig kartgrunnlaget: http://kartverket.no/geodataar...