Oppgave 5.2.6.8
Alle statsforvaltere KMD LMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal i samarbeid Kartverket bidra til at kommunene følger opp bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon, som innebærer oppfølging av krav til det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Her inngår kunnskap om datasettene, kunnskap om hvordan datasettene blir gjort tilgjengelige og kunnskap om å bruke de på riktig måte.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven):  https://lovdata.no/dokument/NL...

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF..

Digitaliseringsrundskrivet: https://www.regjeringen.no/no/...

Det offentlig kartgrunnlaget: http://kartverket.no/geodataar...