Oppgave 5.3.1.1
Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og publikum i spørsmål om helsekrav til førerkort. Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav, samt ta imot meldinger om ikke oppfylte helsekrav, jf. helsepersonelloven § 34. Fylkesmannen skal vurdere disse meldingene og sende tilrådning til politiet om å tilbakekalle føreretten hvis helsekravet ikke er oppfylt. Førerkortsakene skal registreres i registreringssystemet Trafikk, eller tilsvarende register etter nærmere presisering.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Forskrift om førerkort m.m.

Førerkortveilederen