Oppgave 5.3.1.2
FMOV BFD Folk og samfunn

Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11.


Bakgrunnsinformasjon

Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

Lover:

Lov om ekteskap av 4. juli 1991:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47?q=ekteskapsloven

 

Konvensjoner:

Nordisk familierettskonvensjon av 6. februar 1931:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1931-02-06 

Forkynning i land utenfor Norden som er tilsluttet Haagkonvensjonen av 15.11.1965:
https://www.lovdata.no/all/hl-19651115-000.html

Forkynning i et annet nordisk land i henhold til overenskomst av 26.04.1974 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om gjensidig rettshjelp:
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/jd/rundskriv/2001/rundskriv-g-1901/5/Vedlegg-5---Nordisk-overenskomst-26-apri/id463446/

 

Forskrifter:

Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår gitt med hjemmel i ekteskapsloven § 7h:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-11-05-979 

Forskrift om saksbehandlingen for fylkesmannen, gitt med hjemmel i ekteskapsloven § 29:
https://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/bl/bl-19921118-0981.html&emne=ekteskapslov*&& 

Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven:
https://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20061218-1478.html

 

Rundskriv:

Rundskriv Q-20/2016 om ekteskap:
https://www.regjeringen.no/contentassets/e4587efeacfb44048560247e03c3a539/rundskriv-ekteskapsloven.pdf 

Rundskriv Q-18/2012 Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge – ekteskapsloven §5a:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/rundskriv/2012/rundskriv.pdf

Rundskriv RS 2014 – 021 Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge – ekteskapsloven § 5a:
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2014-021/ 

Rundskriv Q-18/2004 Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandske borgere som ikke er fast bosatt i Norge:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ekteskapsloven--7h---dokumentasjon-fra-u/id108878/ 

Rundskriv Q-21/2007 – om endringer i rundskriv Q 18/2004 - Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandske borgere som ikke er fast bosatt i Norge:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-endringer-i-rundskriv-q-182004-------/id476216/ 

Rundskriv Q-02/2008 om forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2008/Rundskriv_mekling2.doc 

Rundskriv Q-11/2004 om fylkesmennenes adgang til å reise sak om et ekteskap består eller ikke består:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ekteskapsloven-16a-om-fylkesmannens-adga/id109401/ 

Rundskriv Q-19/2004 vedrørende lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner, samt skiftefritak etter ekteskapsloven:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2004/0018/ddd/pdfv/230218-rundskriv_q-19-2004_siste_versjon_.pdf 

Rundskriv G-04/2007 Om rettsanmodninger i sivile saker:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-g-042007---rundskriv-om-rettsa/id458794/

 

Saksbehandling etter brudvigjingslova

Lover: 

Lov 30. juni 1955 nr. 20 om brudvigjing i utlandet:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1955-06-30-20?q=brudvigjing