Oppgave 5.3.1.3
Alle statsforvaltere BFD Folk og samfunn

Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.:

  • Fylkesmannen skal behandle saker som følger av ekteskapsloven og lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
  • Fylkesmannen skal behandle søknader om skiftefritak, jf. ekteskapsloven § 8.
  • Fylkesmannen skal rettlede forstandere i registrerte trossamfunn og livssynssamfunn med vigselsrett.

Bakgrunnsinformasjon

Lover:

Lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner av 2. juni 1978:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-02-38?q=anerkjennelse

 

Rundskriv:

Rundskriv Q-19/2004 Lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner, samt skiftefritak etter ekteskapsloven:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2004/0018/ddd/pdfv/230218-rundskriv_q-19-2004_siste_versjon_.pdf 

Rundskriv Q-21/2007 Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2007/Rundskriv_Q_21_2007_6_7_07.docb